T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/09/2018

Birim Görev Tanımı

1-İl genelindeki kurum ve kuruluşlarda performans yönetimi ve kalite geliştirme uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek.

2-İldeki tüm özel ve kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında, hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, toplantılar yapmak ve eğitim organize etmek bu konudaki uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak.

3-SHGM Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığının sağlıkta kalite çalışmaları doğrultusunda istenen hasta ve çalışan memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yaptırmak; yapılan anketlerin sonuçlarını incelemek ve değerlendirmek.

4-İl genelindeki kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarındaki gelişmelerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmalarını sağlamak üzere toplantı ve eğitim organize etmek.

5-Görevleri dâhilinde seminer, konferans gibi etkinliklere katılmak, güncel ve mesleki yayınları izlemek ve ilgili yerlere duyurmak.

6-İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen Kalite Yönetim Direktörlerine ilişkin bilgileri Bakanlığa bildirmek.

7-Bakanlıkça o ilde görevlendirilecek Kalite Değerlendiricilerine gerekli rehberlik (ulaşım ve konaklama desteği) hizmetlerini sağlamak.

8-İldeki kurum ve kuruluşları SKS çerçevesinde değerlendirmek, Kurum ve kuruluşların SKS kapsamında yapılan kalite uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek.

9-İldeki sağlık kurum ve kuruluşlarına ait kalite değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine kaydetmek.

10-Koordinatörlük bünyesinde arşiv oluşturmak.

11-31.07.2009 Tarih ve 27305 sayılı resmi gazete yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin  Yönetmelik” gereği ve 30.05.2011 tarihli ve 5741 sayılı “Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme Çalışmaları” konulu genelge    (2011/37)’nin 1. ve 3 Madde, 2 bendinde belirtilen görevleri yapmak.

Bürokrasinin Azaltılması ve İdari Basitleştirme çalışmalarının koordinasyonu ve denetlenmesi.

12- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik 17/08/2012 tarihli ve 28387 sayılı yönetmelik hükümleri gereği,İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerini Performans Kriterleri, Yönetim Hizmetleri Genel   Müdürlüğünün 31 Ocak 2013 tarihli 5189 sayılı yazılarına istinaden 1 Ocak 2013 tarihi itibari ile; Performans Değerlendirmesi yapılarak,İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Birimlerinin Birim Performans Puanının belirlenmesi.

13-Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Klinik Kalite Daire Başkanlığının 08.11.2013 tarih ve 2013/21 sayılı Genelgesine istinaden İlimiz dahilinde bulunan Kamu ve Özel Hastaneler ile Üniversite Hastaneleri ve Aile Sağlığı Merkezlerinin verilerinin zamanında ulaştırılıp, ulaştırılmadığının Bakanlığın uygun gördüğü tarihlerde kontrolünü ve ulaştırılmasını sağlamak.

14- Bakanlık ve Müdürlük Makamının uygun gördüğü görevleri yerine getirmek.