T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Hizmetleri, İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi

Güncelleme Tarihi: 17/09/2018

Birim Görev Tanımı

- 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 15/02/2008 tarih ve 26788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamındaki sağlık kurum ve kuruluşlarının denetimini yapmak,

- Denetleyicilerin belirlenmesi ve denetim ekiplerinin oluşturulmasına yönelik işlemleri yürütmek,

- Yıllık denetim planını hazırlamak,

- Yapılan denetimlere ilişkin olarak EK-7’de yer alan yıllık denetim faaliyet raporunu hazırlamak ve Bakanlığa bildirmek,

- Denetim sonuçlarını ilgili şubelere iletmek,

- Denetleyicilere yönelik yapılacak olan eğitimleri düzenlemek,

- Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.