T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Yatırımlar Birimi

Güncelleme Tarihi: 29/03/2018Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 1. Bakanlığın hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak,
 2. İmar planlarında “Sağlık Alanı” olarak görünen ve mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları,  Hazine veya özel şahıslara ait olan arsa ve arazileri tespit etmek, Bakanlığımız görüşleri doğrultusunda tahsis, devir ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek.
 3. İlimizde yeni planlanan sağlık tesislerinin Yatırım Programına teklif edilmesi için gerekli iş ve işlemleri yürütmek
 4. Müdürlüğümüzce ve Hastaneler tarafından yapılan ya da yaptırılan projelerin yasa ve yönetmeliklerdeki gizlilik gereklilikleri doğrultusunda metraj ve yaklaşık maliyetini hesaplamak, yaklaşık maliyeti yapılmış projelerin ise maliyet tetkik ve güncellenmesini yürütmek,
 5. İhalesi, Müdürlüğümüzce veya Hastaneler tarafından yapılan ve sözleşmesi imzalanan işlerin yasal süresi içerisinde yer teslimini yaparak işe başlatmak, 
 6.  Valiliğimiz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı, Müdürlüğümüz veya Hastanelerce yapımına başlanan inşaat ve onarımların kontrolörlük işlerini; yasa, yönetmelik ve tebliğ esasları doğrultusunda; uygulama projeleri, teknik şartnameler, sözleşme ve eklerine uygun olarak süresinde tamamlanmasını sağlamak
 7. Bakanlığa ait taşınmazların envanter kayıtlarının ve icmal cetvellerinin tutulması, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ile imar planları ve plan tadilat tekliflerine görüş vermek,
 8. Bakanlığımıza tahsisli olup, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgallere yönelik ecrimisil uygulanması ve tahliye edilmesi için talepte bulunmak,
 9.  Bakanlığımız Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlükleri, TOKİ, YİKOB tarafından yaptırılan sağlık yatırımlarının son kullanıcı kurumlarca teslim alınması süreçlerini koordine etmek, devir teslim işlerini yürütmek,
 10. Müdürlüğümüzce veya Hastaneler tarafından yapımı tamamlanan işlerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
 11. .Görev alanına giren konularda açılan davalarla ilgili olarak Hukuk ve Muhakemat birimine bilgi, belge ve görüş sunmak,
 12. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,
 13. İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.