T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Gelir Tahakkuk ve Kaynak Geliştirme Birimi

Güncelleme Tarihi: 03/11/2019

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

1. İlgili mevzuat çerçevesinde kamu sağlık tesislerinin gelirlerinin tahakkuk ettirilmesi, gelir ve alacakların takip ve tahsili ile harcama işlemleri ve muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe taleplerinin konsolideedilerek, gerçekleşmelerinin takip edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek

2. Müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlarda üretilen hizmet ve fiyat tarifeleri doğrultusunda tahsil edilengelirlerin takibi ve muhasebeleştirilmesi

3. Sağlık tesisleri tarafından ödenecek hasta faturalarının SUT’a ilişkin fiyatlarının kontrolünü yapmak.

4. Vezne işlemlerinin düzenlenmesi