T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Bulaşıcı Hastalıklar Birimi

Güncelleme Tarihi: 15/11/2019


 • Birimin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 • Bulaşıcı, zoonotik ve vektörel hastalıklar ile ilgili Bakanlık tarafından belirlenen eliminasyon, eradikasyon ve kontrol programlarına yönelik faaliyetleri yürütmek,
 • Bu hastalıklarla ilgili sürveyans çalışmalarını yürütmek ve yıllık sürveyans değerlendirme raporlarını hazırlamak.
 • Hastalıkların ihbar ve bildirimine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
 •  Oluşabilecek salgınlara karşı korunma ve kontrol önlemlerini almak.
 • Gerekli durumlarda saha çalışması planlamak ve yürütmek.
 • Halka ve sağlık personeline yönelik eğitim programları ve materyallerin geliştirilmesini sağlamak, halka ve sağlık personeline yönelik farkmdalık çalışmaları yürütmek.
 • Bakanlıkça belirlenen hastalıkların tedavisi ve halk sağlığını koruma amacına yönelik gerekli ilaç ve malzeme ihtiyacım belirlemek, temin edilmesini ve dağıtılmasını sağlamak, malzemelerin envanter kayıtlarını tutmak.
 • Ani gelişen halk sağlığı tehditlerini ortadan kaldırmaya ve/veya azaltmaya yönelik hazırlıklılık, erken tespit, olay, müdahale, normale dönme/iyileştirme süreçlerini, müdürlük ilgili birimleri ve ildeki kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde yürütmek.
 • Hastalıkların korunma ve kontrolüne yönelik kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordineli olarak çalışmak
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 •  İlindeki tüberküloz kontrol hizmetleriyle ilgili bütün çalışmaları Bakanlıkça görevlendirilen tüberküloz il koordinatörünün sorumluluğunda yürütmek,
 • Sağlık kuruluşları tarafından yapılan tüberküloz bildirimlerini takip etmek, kayıtlarını tutmak, fılyasyon çalışmalarını yapmak, hastaların dispanserlerde kayıt, tedavi ve takibinin yürütülmesini sağlamak.
 • Tüberküloz aktif sürveyans çalışmalarını yürütmek/yürütülmesini sağlamak. Uluslararası bildirimi yapılan tüberküloz hasta ve temaslılarının takibini yapmak, sonuçlarını raporlandırmak.
 • Tüberküloz hastalarının ve temaslılarının kullanımı için Bakanlıktan gönderilen ilaç ve malzemelerin planlaması, temini, stok yönetimi, depolama ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek ve takip etmek.
 • Tüberküloz hastalarının tedavisinin doğrudan gözetimli tedavi (DGT) ile yapılmasını sağlamak, video gözetimli tedavi için ihtiyaç duyulan cihaz ve hat temini için çalışmaları yürütmek, DGT'nin kontrol, takip ve denetimini yapmak.
 • Tüberküloz Dispanseri Birimlerine hasta takibi, DGT, ilaç ikmali vb. kullanılmak üzere araç temin edilmesi amacıyla yıllık ve aylık planlamaları yapmak ve yürütülmesini sağlamak,
 • Tüberküloz kontrol hizmetlerinde çalışan hekim ve sağlık personelinin Bakanlıkça verilen tüberküloz eğitimlerine katılmasını sağlamak.
 • Tüberküloz hastalarının ve temaslılarının, tanı, tedavi ve izlenmesi amacıyla ihtiyaç duyulan röntgen, laboıatuvar ve diğer tanı hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak için gerekli planlama ve çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
 • Tüberküloz konusunda sağlık personeli, hasta ve hasta yakınlarına yönelik olarak belli aralıklarla eğitim programlan düzenlemek veya düzenlenmesini sağlamak, Verem Haftası ve Dünya Tüberküloz Günü etkinlikleri çalışmalarını yürütmek.
 • İl Tüberküloz Kontrol Kurulunun mevzuata uygun şekilde toplanmasını sağlamak, alınan kararların uygulanması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
 • Uyumsuz ve kayıp hastalarla ilgili mevzuata uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak.
 • Mobil tarama hizmetlerini planlamak, yürütmek, sonuçlandınlmasını sağlamak ve raporlandırmak.
 • Görev ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda veri toplamak, bu verilerin analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Tüberktilozlu hasta dosyalarını, koruma dosyalarını, tüberkülozlu hasta kayıt defterini, dijital röntgen filmlerini, ilaçla koruma defterini ve mobil tarama ekiplerinin çalışmaları ile ilgili dokümanlarını süresiz olarak saklanmasını sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan arşiv ve depolama çalışmalarını yürütmek/yürütülmesini sağlamak.
 • Tüberküloz hastalarına yönelik psiko-sosyal, ayni ve nakdi yardımlarla ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak
 • Görev alanına giren ÇİMER ve SABİM başvurularını değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • Tüberküloz kontrolüne yönelik yürütülen çalışmalarda; ilgili birim, kuruluşlarla her türlü iş birliğini yapmak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.