İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Birim Görev Tanımları

  • Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Toplum sağlığı merkezi/ ilçe sağlık müdürlüğü/ /entegre ilçe devlet hastanesi ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
  •  İzleme ve değerlendirme faaliyetine ait formları bilgi sistemlerine kaydetmek,
  • İzleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara sunmak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
  • Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütmek,
  • Müdürlüğün ilgili birimleriyle iş birliği yaparak halk sağlığı verilerini takip etmek ve değerlendirmek,
  • Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek ve önerilerde bulunmak,
  • ğ) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Birim Dökümanları

 

Performans İtiraz Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları

Aile Sagligi Merkezi İzleme Değerlendirme Formu

Aile Hekimligi Birimi İzleme Değerlendirme Formu

ASM ve AHB-nin Olağan Dışı Durum Denetim Formu

03 Kasım 2019