Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı

İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi

Birim Görev Tanımları

  • Aile hekimliği izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Toplum sağlığı merkezi/ ilçe sağlık müdürlüğü/ /entegre ilçe devlet hastanesi ve bağlı birimleri ile diğer birimlerinde yürütülen halk sağlığı hizmetlerinin izleme ve değerlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
  • Yıllık izleme ve değerlendirme planlarını hazırlamak, onaylatmak ve uygulamak,
  •  İzleme ve değerlendirme faaliyetine ait formları bilgi sistemlerine kaydetmek,
  • İzleme ve değerlendirme çalışmalarını rapor haline getirerek üst makamlara sunmak ve gerekli düzeltici önlemlerin alınmasını takip etmek,
  • Aile hekimliği performans itiraz komisyonu iş ve işlemleri ile ilgili işleri yürütmek,
  • Müdürlüğün ilgili birimleriyle iş birliği yaparak halk sağlığı verilerini takip etmek ve değerlendirmek,
  • Halk sağlığı alanındaki istatistiki verileri derlemek, standartlara uygun olarak analiz etmek, rapor haline getirmek ve önerilerde bulunmak,
  • ğ) Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

30 Ocak 2020