Tedarik, Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Birimi

Birim Görev Tanımı

 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stokları ile ilgili uygulamaya ilişkin düzenlemelere uyulmasını sağlamak.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stoklarını incelemek ve analiz etmek, stok tüketimlerini takip etmek ve gerekli tedbirleri almak.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarının stok yönetimi kapsamında taşınır işlemlerini yürütmek,
 • Sağlık tesislerinin stok ve lojistik yönetimi süreçlerine ait faaliyetleri gerçekleştirmek.
 • Sağlık tesislerinde ilaç ve tıbbî sarf yönetimine ilişkin hastane eczacılığı hizmetlerine ait faaliyetleri gerçekleştirmek ve ilgili kuruluşlar ile koordinasyonu sağlamak.
 • Sağlık tesislerinin biyomedikal mühendislik hizmetlerini yürütmek ve koordiııe etmek.
 • Tıbbî cihaz ve laboratuvar hizmet alımlarının takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek.
 • Malî kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını Sağle düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek.
 • ) Sağlık tesislerinde tedarik planlama süreçlerine ilişkin düzenlemelere uyulmasını sağlamak ve gerekli tedbirleri almak,
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 •  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.