Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi

 • Birim Görev Tanımları
 • Tütün ve madde kullanımının önlenmesine yönelik ulusal bazda geliştirilen program ve eylem planlarının kurum ve kuruluşlar arasındaki eş güdümünü de gözeterek il düzeyinde hazırlanmasını, yürütülmesini, etki ve sonuçlarının izlenmesini, değerlendirilmesi ve rapor 1 anmasını sağlamak.
 • Bağımlılık yapıcı madde kullanımının önlenmesi amacıyla toplumda bilgi, tutum ve davranış değişikliği oluşturmaya yönelik kampanyalar hazırlanmasını, etkinlikler düzenlenmesini, eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak.
 • Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu ve teknik çalışma gruplarının sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini, belirlenmiş periyotlarda halk sağlığı genel müdürlüğüne raporlanmasını sağlamak.
 •  İl düzeyindeki tütün, alkol ve madde kullanım durumunun tespit edilmesi konusunda çalışmalar yürütmek, sonuçlarına göre gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamak.
 • Toplumu tütün dumanının zararlı etkilerinden koruma yönelik denetim faaliyetlerini il düzeyinde organize etmek, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek.
 • Tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimlerinin ulaşılabildiğinin artırılmasını sağlamak bu birimlerde sunulan hizmet kalitesinin izlenerek geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak sunulan sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaç ve preparatların stok düzeylerini takip ederek ve vatandaşa ulaştırılması noktasında gerekli koordinasyonu sağlamak.
 • Bağımlılık yapıcı maddeler konusunda sunulan danışmanlık, tedavi, rehabilitasyon, sosyal uyum hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak, bu birimlerde sunulan hizmet kalitesinin izlenerek geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürüterek, ulaşılabilirliğinin artırılmasına yönelik tedbirler almak.
 •   Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimleri düzenlemek.
 • Tütün, alkol ve madde ile mücadele çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin (merkezlerden hizmet alanlara yönelik veriler, sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliğine ilişkin detaylına veriler vb.) il düzeyinde toplanması, değerlendirilmesi ve Bakanlığa gönderilmesini sağlamak,
 •   Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Görev alanına giren diğer konularla ilgili izleme ve değerlendirme çalışmalarını koordine etmek ve yürütmek.
 •  İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Birim Dökümanları

  4207_Sayılı Kanun Hükümleri 2017 Mali Yılı İçin Uygulanması Gereken İdari Para Cezaları
  Tütün Denetim Tebliği
  İdari Yaptırım Kararlaı Uygulama Usul ve Esaslar
 İlçe Sağlik Müdürlükleri Tütün Kontrolü Hizmetleri Performans Tablosu
  SBP Görev Alan Personel Listesi
  SBP 2017 Performans Çizelgesi
  Ruh Sağlığı Şube Hizmet Standartları
  Ruh Sağlığı Şube Envanteri
  RS 20 Formu
  RS 10 Formu
  Riskli Olgu Değerlendirme Talep Yazısı
  İşletme ve İhlal Kodları Tablosu
  İlçeler Bazında İhlal İzlem Tablosu
  İlçe Aylık Tütün Bildirimi Formları
  İl Bazında İhlal İzlem Tablosu
  İdari_yaptırım Tutanak Örnegi
  İdari Yaptırım Karar Defteri Örneği
  2014-02 Nolu Genelge
  4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Personel Eğitimi
  2005-155 sayılı genelge
  Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi

 Tütün Bağımlılığı Tedavisi Eğitimi Dilekçe
 
14 Kasım 2019