Çocuk Ergen,Kadın ve Üreme Sağlığı Birimi

Birim Görev Tanımları
 • Anne ve bebek ölümleri inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerinin tespit edilmesi ve gecikme modellerine göre ölümlerin raporlamak, ilgili birimlerle birlikte değerlendirmek, öne el iki endi rmek, yerel çözümler ve stratejiler geliştirmek, geliştirilen çözümlerin hayata geçirilmesini takip etmek.
 • Evlilik öncesinde, gebelik, yenidoğan ve çocukluk döneminde gerçekleştirilen tüm tarama programlarının il genelinde ilgili sağlık kuruluşlarında sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak, lojistik süreçleri ve tarama programlarında saptanan şüpheli vakaları yönetmek, program göstergelerini takip etmek
 • 15-49 yaş kadın, gebe, Iohusa, bebek, çocuk ve ergen izlemlerinin belirlenen standartlara uygun olarak uygulanmasını sağlamak, göstergeleri» uygulayıcılara geri bildirim vermek
 • Gebe, emzikli ve bebek/küçük çocuk beslenmesine yönelik doğru uygulamalarının yerleştirilmesinin sağlanması için ulusal politikalar ve programlar çevresinde yerel çalışmalar yapmak.
 • Anne, çocuk ve ergen sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ulusal politikalar ve programlar çerçevesinde ilin özelliklerine göre gerekli stratejileri belirlemek, uygulamak.
 • Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında sağlık personelinin bilgi ihtiyacını belirlemek ve ulusal politikalar ve programlar çevresinde gereken eğitimleri düzenlemek.
 • Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında ulusal politikalar ve programlar çevresinde halka yönelik eğitimler, farkmdalık çalışmaları düzenlemek.
 • Evlilik ve gebelik öncesinde, gebelikte, doğumda, lohusalıkta ve bebek çocuk sağlığının korunması ve geliştirmesi için sağlık kurum ve kuruluşlarında bireysel bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun ulusal politikalar ve programlar çevresinde verilmesini sağlamak.
 • Riskli gebeliklerin önlenmesi ve olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla ulusal politikalar ve programlar çevresinde yerel stratejiler belirlemek ve uygulamak.
 • Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi ve hizmet ihtiyacının ulusal politikalar ve programlar çevresinde karşılanmasını sağlamak, toplumun ve gençlerin bu alanda bilinçlenmesine katkıda bulunmak için gerekli çalışmaları yapmak.
 •  Okul sağlığı çalışmalarını, müdürlük içi ilgili birimler ve il milli eğitim müdürlüğü ile koordine etmek, çalışmaların izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.
 • Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı hizmetlerinin il genelinde tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında standart, etkili ve sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 •  Çocuk, ergen, kadın ve üreme sağlığı konularında ulusal politikalar ve programlar çevresinde yürütülen çalışmaları il düzeyinde diğer ilişkili kurum ve kuruluşlarla koordine edilmesini sağlamak.
 • Faaliyet alanında istatistiki bilgilerin toplanmasını, yerel araştırma ve incelemelerin yapılmasını koordine ve kontrol etmek, il genelinde yürütülen programlarla ilgili verileri değerlendirmek, düzeltici faaliyetler belirlemek ve uygulanmasını sağlamak.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Kanser Kontrol Programının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Aktif kanser kayıtlığı hizmetlerini yürütmek; kanser verilerini toplamak, verilerin kalitesini (tamlık, geçerlilik ve zamanındalık) değerlendirmek, yeterli kalitede veri elde etmek için gerekli iyileştirmeleri yapmak ve Başkanlığa verileri göndermek.
 • Kanser kayıt elemanlarının hizmet içi eğitimlerini sağlamak.
 •  Kanser taramaları ile ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, verilerin analizini yapmak ve gerekli tedbirleri almak.
 • Ulusal kanser tarama standartlarını uygulamak, kanser taraması yapan birimlerle koordineli olarak tarama hizmetlerini yürütmek, geliştirmek ve hizmet içi eğitim ile halk eğitimlerini yürütmek.
 • Kanser tarama sonrası, ilgili birimlerle kalite kriterlerine göre teşhis merkezlerini oluşturmak, aktif çalışmalarım sağlamak, birinci basamaktan gönderilen tarama sonrası pozitif çıkan vakaların takibini yapmak ve sonucu Başkanlığa bildirmek
  Kanser Erken Teşhis ve Tarama Eğitim Merkezlerinin (KETEM) planlanması ve kuruluş işlemlerini yürütmek, mobil tarama araçlarının temini için projeler üretmek
 • İl kanser danışma komisyonunu oluşturmak, sekretaryasını yürütmek, komisyonda belirtilen sorunların çözümünü sağlamak ve çözülmeyen sorunları Başkanlığa bildirmek.
 •  Kanserle mücadeleye yönelik kanıta dayalı bilimsel yöntemleri uygulamak ve olası kanser etkenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik işlemleri yürütmek.
 • Kansere yol açan çevresel, davranışsal ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmalarına ve ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik geıçek/tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla birlikte eğitimler ve çalışmalar yürütmek, koordine etmek, denetlemek ve kamuoyuna bilgilendirmek.
 •  Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • Eğitim materyalleri ile ilgili basım, çoğaltını ve dağıtım işlemlerini yürütmek
 • Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün, obezite, fiziksel inaktivete vb. yönelik) yürütülmesinde ilgili bilimlere işbirliği yapmak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak

Birim Dökümanları


  Evlilik Öncesi Danışmanlık Formları
 Yenidoğan İşitme Tarama KBB Muayene Formu

 
 Yenidoğan İşitme Tarama Adrese Göre İl Dağılım formu
 Yenidoğan İşitme Tarama Hastane Eksik Giriş Bildirim Formu
 Doğum Bildirim Formu
 YİTP Eğitimci Eğitimi Açılış Sunumu
 Gebe Bilgilendirme TSM Sunumu (2)
 Acil Obstetrik Bakım Yönetim Rehberi
 GBS_Hastane
 Riskli Gebelik Yönetim Rehberi
 Yenidoğan İşitme Tarama Onam Formu
 USBEM_2
 Robson_formu
 GKD İş Akışı Ders 1
 GKD İş Akışı Ders 1-1
 GKD Klinik Bakım Ders2
 Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitim Kitabı
 Afiş Onay Dosyası
 Yüksek Riskli Bebek İzlem Rehberi
 RIA Uygulamasi Onam Formu
 OÇÇİTP GÜNCEL KBB SEVK FORMU
 Yenidoğan İşitme Taraması-Ebeveynle İletişim Bölüm7
 Yenidoğan İşitme Taraması GİRİŞ Bölüm 1
 Yenidoğan İşitme Taraması Eğitimi Yeniden Değerlendirme
 Yenidoğan İşitme Tarama Program Formu
 Üç Aylık Enjektabl Kontraseptif
 Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 Web Programına Giriş (Yenidoğan İşitme Taraması)
 USBEM_1
 Tamamlayıcı Beslenme Sağlık Çalışanları İçin Rehber Kitap
 Uluslararası mama kodu
 Tarama Yapmaya Hazırlık Bölüm 2
 Süt Sağma Broşür - b
 Süt Sağma Broşür - a
 OÇÇİTP İSTATİSTİK FORMU
 Riskli Bebeklerin Taranması Bolum 5
 OÇÇİTP KBB RED BEYAN FORMU
 Pozisyonlar - a
 Pratik Uygulama Olgu Sunumu
 Pozisyonlar-b
 Perinatal Bebek Ölüm Form Doldurma Kılavuzu
 Perinatal Bebek Ölum Bilgi Formu
 Okul Çağı Çocuklarda İşitme Tarama Programi Rehberi
 OAE ile Tarama Bölüm 3
 GKD Sevk Formu
 Kongenital Hipotiroid
 OÇÇİTP EBEVEYN RIZA BEYAN FORMU
 Misafir Anne Form Doldurma Kılavuzu
 Bebek Ölümleri Sözel Görüşme Form
 NTP Bebek Sevk-1
 NTP Bebek Sevk
 Hastane Formu
 LOHUSA EMZİRME DANIŞMANLIĞI
 Kurumlar Kaıtsal Kan Hastalikları Bildirim Formu
 İyot Yetersizliği Okul Sunumu
 Hastane Ortamı Dışında DoğumYapma Riski Taşıyan Gebe Formu
 Hastaneler İçin Kendini Değerlendirme Formu
 GÖRME TARAMA SEVK BELGESİ (2)
 Hastane Doğumları Değerlendirme Formu
 GÖRME TARAMA SEVK BELGESİ (1)
 GBS_Hastane_Standartlari_Degerlendirme_Formu
 Gençlik Danışma Sağlık Hizmet Merkezi
 Genelge
 Gelişimsel Kalça Displazisi

 Gebelik Egsersiz Kitapçığı
 Gebe Bilgilendirme TSM Sunumu (1)
 GBS_TSM_Standartlari_degerlendirme_formu
 Gebe Bilg. Sınıfı TC li Katılımcı Formu
 GEBE ANNE SÜTÜ DANIŞMANLIĞI
 Emzirme Danışmanlığı El Kitabı
 Emzirme Önerileri Eğitimi
 Form102 Aile Planlaması Çalışsmaları
 Form103 Ana Çocuk Sağlığı Çalışma Programı
 Doğum Öncesi Bakım
 FKÜ Kayıt Formu
 emzirme danışmanlığı el kitabı
 Doğum Sonu Bakım
 Dogum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi
 ACSAP_Sube
 Demir D vit Aylık Takip Formu
            Ders 1- Anne Sütünün Önemi
 Ders 2 - Emzirme Nasıl Olur
 Ders 3 - Emzirmenin Değerlendirmesi
 Ders 4 - Bebeği Emzirmek İçin Pozisyon Vermek
 Ders 5 - Bir Emzirmeyi Gözlemlemek
 Ders 6 - Dinleme ve Öğrenme Becerileri
 Ders 7 - Sağlık Uygulamaları
 Ders 8 - Özgüveni Sağlama ve Destek Olma
 Ders 9 - Memelere İlişkin Sorunlar
 Ders 10 - Memeyi Red
 Ders 11 - Emzirme Öyküsü Alınması
 Ders 12 - Meme Muayenesi
 Ders 13 - Sütün Sağılması
 Ders 14 - Yetersiz Süt
 Ders 15 - Ağlama
 Ders 16 - Düşük Doğum Ağırlıklı ve Hasta Bebekler
 Ders 17 - Anne Sütünü Arttırmak ve Emzirmeyi Yeniden Başlatmak
 Ders 18 - Emzirmeyi Sürdürmek
 Bebek_olumu_calisma_formu
 D Vitamini Yetersizliği Önleme Eğitimi
 Aile Sağlığı Birimi Değerlendirme Formu
Cihaz R17A Kurulum 
 Cihaz R17A İnteraktif Oyun Odyometris
 Cihaz R17A Genel Giriş Test Yöntemi
 Bebek Çocuk İzlem Protokolleri
 Aylık Enjektabl Kontraseptif Onam Form
 ASM AÇSAP Talep Formu
 AP Hizmetleri Pano
 Anne Sütü - a
 Anne Sütü - b
 Ana Ölümü Kayıt Bildirim Formu1
 AÇSAP 15-49 Yaş Kadın Bildirim Formu
 ACSAP FKÜ gemlik
 1-4 Yaş Ölüm Bilgi Formu
 ACSAP_Sube
 A-ABR ile Tarama Bölüm 4 son
 2017 Yeni Adımlar
 ACSAP Dikkat Eksikligi
 ACSAP Demir
 1-4 Yaş Bebek Ölümü Resmi Yazı
 Sadece Progesteron İçeren Hap Projesi Sunu
 ÇEKÜS Hizmet Envanteri 
 ÇEKÜS Hizmet Standartları
  1-1 TSM GBS Eğitim Raporu Aylık Form
  1-2 TSM GBS Doğum Şekilleri Raporu 6 Aylık
  2-1 Hastane GBS Eğitim Raporu Aylık Form
  2-2 Hastane GBS Doğum Şekilleri Raporu 6 Aylık Form

 KETEM Dışı Taramalar Bilgi Formu
 Kanser Tarama Sevk Formu
 Kanser Kayıt Formu
 Kanser Kayıt Formu Doldurma Açıklamalar
 Kanser Birimi Hizmet Envanteri
Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler ve Sık Görülen Sorunlar
 Doğum
 Doğum Sonu Dönem ve Özellikleri
 Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan Bakımı
 Gebelik Süreci
Gebelikte Egzersiz 1
 Gebelikte Egzersiz 2
Nefes Egzersizleri Pozisyon Masaj 
26 Eylül 2022