Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi

 • Birim Görev Tanımları
 • Bulaşıcı olamayan hastalıkların önlenmesi ve kontrolüne yönelik ulusal programların (kalp ve damar hastalıkları, kronik hava yolu hastalıkları, böbrek hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları vb.) il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, etkilerini izlemek, değerlendirmek ve geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
 • Görev alanıyla ilgili evde sağlık hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte planlamak.
 • Koruyucu kanser hizmetleri konusunda, halkın eğitimi için gerekli çalışmaları diğer kurum ve kuruluşlarla İş birliği içinde yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.
 • Trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi ve kontrolü konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.
 • Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
 • Veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarım yapmak ve/veya yaptırmak.
 • Yaşlılık ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında ulusal program geliştirmek, uygulamak, değerlendirmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da hazırlanmasını sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 •  Ruh sağlığı ile ilgili koruyucu programlan, çocuk ve ergenleri de kapsamak üzere ruh sağlığının korunması ile ilgili faaliyetleri koordine etmek ve yürütmek.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.
 • Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rehabilitasyon programlarının yürütülmesi için gerekli çalışmalar yürütmek.
 • Toplum Temelli Ruh Sağlığı uygulamalarıyla uyumlu hizmetlerin koordinasyonu ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek
 • Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetlerinin yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 • İntiharı azaltmak ve intiharı Önleme konusunda farkmdalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
 • Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Çocuk istismarı ve ihmali gibi travmatik yaşantıları önlemek, erken müdahale etmek ve psikososyal destek kapsamında geliştirilen projeleri ve farkmdalık faaliyetlerini yürütmek.
 • Öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği bozuklukları ve hiperaktivite gibi ruhsal bozuklukların erken çocukluk döneminde tanılanması ve bu bozukluklar için koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında ilgili birimlerle birlikte geliştirilen özel programların yürütülmesini sağlamak.
 • Kadına ve aile içi şiddetle mücadeleye yönelik geliştirilen ruh sağlığı programlan ile hizmet içi eğitimlerle kapasite artırma faaliyetlerini, halk eğilimleriyle farkmdalık faaliyetlerini yürütmek,
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında halkın ve sağlık personelinin eğitim faaliyetlerini yürütmek
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında eğitici ve yol gösterici afiş, broşür, kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalini hazırlamak, dağıtımını sağlamak.
 • Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri kapsamında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. ulusal ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışmalar yürütmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili hizmet içi eğitim programı hazırlamak ya da sağlamak, bu eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

 

Birim Dökümanları

  BURSA DAVRANIŞSAL BAĞIMLILIKLAR İLE MÜCADELE İL EYLEM PLANI (1)

 Allerji ve Astım Sunumu(1)

 Dünya Astım Günü Sunu

 Çocuklarda Astım Tedavisi

 KOAH Sunu

 Kronik Böbrek Hastalıklarında Tanı ve Tedavi

 İnme Tedavisi
 Kalp Damar Hastalıkları ve Hipertansiyon
 KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI
 BÖBREK HASTALIKLARINI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI 2014-2017
 Turkiye-kalp-ve-damar-hastaliklari-onleme-ve-kontrol-programi
 Türkiye Kronik Hava Yolu Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı
ÇPGD Görüşme Rehberi 
 Gebe Bebek ÇPGD İzlem Formu
 ÇPGD TSM Psikososyal İzlem Değerlendirme Tablosu
 Ruh Sağlığı Şube Hizmet Standartları
 Ruh Sağlığı Şube Envanteri
 RS 20 Formu
 RS 10 Formu
 Riskli Olgu Değerlendirme Talep Yazısı
 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Kayıt Formu
 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Bildirim Formu
 Baba Psikososyal İzlem Formu
 Gebe Psikososyal İzlem Formu
 2014-02 Nolu Genelge
 4207 Sayılı Kanun Uygulamaları Personel Eğitimi
 ÇPGD AHB Psikososyal İzlem Değerlendirme Tablosu
 2005-155 sayılı genelge


29 Eylül 2021