Sağlık Hizmetleri, İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi

Birim Görev Tanımı

  • İl genelinde kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuat ve Bakanlık politika ve düzenlemeleri ile planlanan hedeflere uyumunu denetlemek ve gerekli yaptırımları uygulamak, izleme ve değerlendirme raporları hazırlamak.
  • Sağlıkta tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini düzenli olarak izlemek, mevzuata aykırı tanıtım ve bilgilendirme yapıldığı tespit edilen kişi, kurum ve kuruluşlar hakkında gerekli yaptırımları uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,
  • İlgili mevzuat gereğince tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekim ve sağlık personeline verilen meslekten men cezalarını uygulamak.
  • Yıllık il denetim planlarını ve denetim faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak, denetçileri belirlemek ve denetim ekiplerini kurmak.
  • Görev alanı ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Birim Dökümanları

 Dökümanlar
 icon_ppt.png EK1- Özel Hastane Ruhsata Esas Denetim Formu
 icon_pdf.png EK2- Özel Hastane Hizmete Esas Denetim Formu
 icon_pdf.png EK3- Özel Sağlık Kuruluşları Ruhsata Esas Denetim Formu
 icon_pdf.png EK4- Özel Sağlık Kuruluşları Hizmete Esas Denetim Formu
 icon_pdf.png EK5- Muayenehane Denetim Formu
 icon_pdf.png EK6- Denetim Tutanağı
 icon_pdf.png EK7- Yıllık Denetim Faaliyet Raporu
  Hizmet Kalite Standartları
 icon_pdf.png Denetim Birimi Hizmet Envanteri
  icon_pdf.png Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu

03 Kasım 2019