Disiplin İşlemleri Birimi

Birim Görev Tanımı

  • Disiplin ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun şekilde, zamanında yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak.
  • Personel hakkında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplin hukuku hükümlerini, tâbi oldukları mevzuatta yer alan (4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanun ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen) ihtar puanlarını ve sürekli işçi olarak istihdam edilenler hakkında Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinde düzenlenen cezaları uygulamaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
  • Haklarında Türk Ceza Kanunu uyarınca tahkikat yürütülen personele ilişkin işiemleri koordine etmek.
  • 4483 sayılı Kanun uyarınca ildeki memurların ve diğer kamu görevliler ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
  • İdari yargı mercilerince disiplin cezalarına ilişkin verilen kararları uygulamak.
  • İl disiplin kurulunca verilen kararlarla ilgili yazışmalar yapmak.
  • Disiplin işlemleri ile ilgili Bakanlıkla yazışmalarda bulunmak.
  • Görev alam ile ilgili veri toplamak, analiz ve raporlama çalışmalarını yapmak ve/veya yaptırmak.
  • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
  • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Doküman

03 Kasım 2019