T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İç Kontrol

Güncelleme Tarihi: 24/09/2019

Mevzuat

5018 Sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge

EK-II İl Sağlık Müdürlüğünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

Sağlık Bakanlığı İç Kontrol Eylem Planı Üst Yazısı

İç Kontrol Eylem Planı

 

İç Kontrol

Kamu İç Kontrol Rehberi

İç Kontrol Nedir?

İç Kontrolün Tarihçesi

Avrupa Birliği ve İç Kontrol Müzakere Süreci

Kamuda İç Kontrol

                     

İç Kontrol Standartları

AvrupaBirliği İç Kontrol Standartları

INTOSAI Kamu Kesimi İç Kontrol Standartları Rehberi

Romanya İç Kontrol Standartları

Polonya İç Kontrol Standartları

FederalHükümetteİçKontrolStandartları.


Broşürler

KamuİçKontrolStandartları

KamuİçKontrolStandartlarıAfişi

İçKontrolNedir?

RiskYönetimiNedir?

HassasGörevNedir?

Performans Programı Nedir?

FaaliyetRaporuNedir?

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirim Yöntemleri

İç Denetim Nedir?

Organizasyon Şeması

OrganizasyonŞeması

İş Süreçleri

İzleme Değerlendirme ve İstatistik Birimi (Yeni)

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü (Yeni)

Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü (Yeni)

Çalışan Sağlığı Birimi (Yeni)

Çevre Sağlığı Birimi (Yeni)

Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi (Yeni)

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü (Yeni)

Hukuk ve MuhakematBirimi (Yeni)

İstatistikve Bilgi İşlem Birimi (Yeni)

ŞikayetKoordinasyonBirimi (Yeni)

SivilSavunmaBirimi (Yeni)

AcilSağlıkHizmetleriBirimi (Yeni)

İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimlik (Yeni)

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi (Yeni)

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü (Yeni)

Akılcı İlaç İl Koordinatörlüğü (Yeni)

Çalışan Sağlığı Birimi (Yeni)

ÇevreSağlığıBirimi (Yeni)

Sağlık Hizmetleri İzleme Değerlendirme ve Denetim Birimi (Yeni)

Hasta Hakları İl Koordinatörlüğü (Yeni)

HukukveMuhakematBirimi (Yeni)

İstatistik ve Bilgi İşlem Birimi (Yeni)

Şikayet Koordinasyon Birimi (Yeni)

SivilSavunmaBirimi (Yeni)

Acil Sağlık Hizmetleri Birimi (Yeni)

İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimlik (Yeni)

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi (Yeni)

YatırımlarBirimi (Yeni)

AileHekimliğiBirimi (Yeni)

Bulaşıcı Hastalıklar ve Kontrol Programları Birimi (Yeni)

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Kronik Durumlar, Sağlıklı Beslenme ve HareketliYaşamBirimi (Yeni)

Çocuk, Ergen ve Kadın Üreme SağlığıBirimi (Yeni)

Kanser Birimi (Yeni)

Ruh Sağlığı, Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi (Yeni)

Sağlık Meslekleri ve Özel Teşhis Tedavi Merkezleri Birimi (Yeni)

Toplum ve Göç Sağlığı Birimi (Yeni)

Disiplin Birimi (Yeni)

Yayıncılık, Eğitim ve İletişim Birimi (Yeni)

Özel Yataklı Birimi(Yeni)


İlgili Bağlantılar
Strateji Geliştirme Başkanlığı
COSO