Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
11 Şubat 2020

Sağlık Bakanlığı, uygulamada birliğin sağlanabilmesi için sağlık kurulu raporu, istirahat raporu ve birinci basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenecek tek hekim raporlarına yönelik usul ve esasların belirlenmesi için yürürlüğe koyduğu Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönergesini e-Rapor Sisteminin hayata geçirilmesini de dikkate alarak rapor formatları ile usul ve esaslarda değişiklik ihtiyacına binaen yürürlükten kaldırıp yeni bir yönerge yayımladı.

30.09.2019 tarih ve 23642684-010.04-1618 sayılı Makam Olur’u ile aynı tarihte yürürlüğe konulan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve ekleri için tıklayınız