overlay

2021 Yılı Döner Sermaye Komisyon Seçimi

2021 Mali yılı için, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Taşra Teşkilatında Görevli Personele Ek Ödeme yapılmasına dair yönetmeliğin 3. Bölümünün 14.Maddesinin 2. Fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri gereğince döner sermaye komisyonun teşkili için seçim ile belirlenmesi gereken üyelerden, aşağıda unvanları yazılan personeller arasında üye seçimlerinin yapılması gerekmektedir.

a) Pratisyen Tabip (Bir asil, bir yedek üye)
b) Sağlık hizmetleri sınıfı (tabip hariç) personel arasından bir temsilci (Bir asil, bir yedek üye)
c) Teknik, yardımcı veya genel idari hizmetleri Sınıflarını temsilen (Bir asil,bir yedek üye) Bu nedenle, yukarıda belirtilen personellerden aday olmak ve oy kullanmak isteyen personel ile ilgili gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
1) Yukarıda belirtilen meslek gruplarına göre aday olmak ve oy kullanmak isteyen personellerin 15.02.2021 tarih ve saat 10:00’da, Müdürlüğümüz konferans salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
2) Döner Sermaye Komisyonu üye seçimine herhangi bir başvuru olmadığı takdirde, Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimlerinde görevli personelin mağdur edilmemesi için boş kalan komisyon üye ve yedek üyelerine Müdürlüğümüzce re’sen görevlendirme yapılacaktır.