Diyaliz Eğitimleri Hakkında
05 Aralık 2018

Bilindiği üzere; 04.02.2014 tarih ve 28903 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, Hekimler için Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı, Hemşireler için Hemodiyaliz Sertifikalı Eğitim Programı, Hemşireler için Periton Diyalizi Sertifikalı Eğitim Programı sertifikalı eğitim alanı olarak belirlenerek eğitim standartları oluşturulmuş ve Bakanlık Makamının 30/09/2014 tarihli ve 15233 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Diyaliz sertifikasyon eğitimleri ve resertifikasyon sınavına ilişkin iş ve işlemler hazırlanan bahse konu eğitim standartları doğultusunda yürütülecek olup; eğitim programının yürütülme usul ve esasları, katılımcılar ve nitelikleri, eğitimin müfredatı, eğitimin içeriğinde yer alacak konular, eğitimin süresi, eğitimin değerlendirilmesi (sınav usulü, başarı ölçütü, ek sınav hakkı vb gibi), program sorumlusu ve nitelikleri, eğiticiler ve nitelikleri, eğitim verilecek yerin nitelikleri, sertifikanın geçerlilik süresi, sertifikanın yenilenme ölçütleri denklik başvurusu ve denklik işlemleri usul ve esasları belirlenmiştir.(Ek:1,Ek:2, Ek:3)
Eğitim merkezi olarak yetkilendirilmeyi talep eden merkez;  eğitim sorumluluğunu üstlenecek nefroloji uzmanının ve diğer eğiticilerin isim ve unvanlarını, bir yıl içerisinde kaç dönem kurs düzenleyeceğini, eğitim yeri ve eğitim materyallerini haiz olduğunu bildiren yazıları ile Bakanlığa başvurur. Başvurular Diyaliz Bilimsel Danışma Komisyonunun görüşü alınarak değerlendirilir, öngörülen şartları taşıyan diyaliz merkezlerine Bakanlıkça eğitim yetkisi verilir ve buna dair yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgesi düzenlenen eğitim merkezleri Bakanlık internet sitesinde yayınlanır.
Bu kapsamda; eğitim başvuruları doğrudan eğitim başvuru evrakları (Ek:4) ile birlikte sertifikalı eğitim uygulama yetkisi verilen eğitim merkezlerine (Ek:5), yapılacaktır. Sertifikalı eğitim uygulayıcıları eğitim başvuruları ile eğitime dair iş ve işlemlere ilişkin duyuruları bir ay öncesinden ilan ederler. Sertifikalı eğitim uygulama yetkisi verilen eğitim merkezleri yılda en az 1 (bir) kez eğitim yapmak zorundadır. Eğitim merkezleri kendilerine hiç başvuru olmaması nedeniyle eğitim düzenleyememeleri halinde durumu Bakanlığın ilgili birimine bildirmelidir. Kamuya ait hastaneler bünyesinde bulunan diyaliz merkezlerinde diyaliz hizmetinde aksaklık yaşanmaması için, ihtiyaç duyulması halinde standartlarda belirtilen eğitim kontenjanına ilaveler eğitim merkezinin teklifi ile Bakanlıkça yapılabilir. Sertifikalı Eğitimin düzenleneceği tarih eğitim merkezleri tarafından Bakanlığımıza bildirilir. Eğitim Başvuru duyurusu eğitim merkezleri ve Bakanlığımız internet sitesinden duyurulur.            
Eğitimin programının sonunda sertifikalandırma için yazılı ve sözlü sınav yapılır. Eğitim programının değerlendirilmesi ile ilgili iş ve işlemler sertifikalı eğitim uygulama yetkisi verilen eğitim merkezlerinde oluşturulacak sınav komisyonu tarafından yapılır. Başarılı olan katılımcılara eğitim merkezince sertifika düzenlenir.(Ek:6) Düzenlenen sertifika Sağlık Bakanlığının ilgili birimine gönderilir, sertifika numarası verilerek Bakanlıkça tescil edilir. Tescil edilmiş sertifikalar eğitim merkezleri tarafından sahiplerine teslim edilir.  Hemodiyaliz Sertifikasının geçerlilik süresi sertifika sınav tarihinden itibaren 7 (yedi) yıldır.
Sertifikanın geçerlilik süresi sonunda sertifikalı eğitim programı uygulayıcıları tarafından sertifika yenileme sınavı yapılır. Sertifikalı eğitim programı uygulayıcıları tarafından yılda 4 (dört) kez resertifikasyon sınavı yapılır. Bu sınavlar eğitim dönemleri sonunda yapılan sertifika sınavlarıyla birleştirilerek de yapılabilir. Resertifikasyon sınavında başarısız olanlara sertifikalı eğitim uygulayıcıları tarafından açılacak ilk resertifikasyon sınavına bir kez daha girme hakkı tanınır. Bu sınav hakkını kullanıncaya kadar sertifika sahiplerinin sertifikalarının geçerliliği devam eder. Bu sınavda da başarısız olan sertifika sahiplerinin Sertifikalı Eğitim Programına tekrar başvurması gerekir.  
Sertifika sahipleri sertifikalarının geçerlilik süresinin bitiminden 3 (üç) ay önceden başlayarak 3 (üç) ay sonrasına kadar olan 6 (ay) aylık dönemde resertifikasyon sınavına başvurmak ve girmek zorundadır. Belirlenen resertifikasyon süreci tamamlanıncaya kadar sertifika sahiplerinin sertifikalarının geçerliliği devam eder. Standartlar yürürlüğe girmeden önce yapılan Sertifika Programı sonucunda verilen Sertifikalar üzerlerinde belirtilen süre sonunda bu standartlarda belirtilen usul ve esaslara göre yenilenecektir. Sertifikalı eğitim uygulama yetkisini kaybetmiş yerlerce daha önce yapılan eğitimlerin resertifikasyonları Bakanlığın ilgili birimince aynı niteliklere haiz başka bir merkezde yapılması sağlanacaktır.

icon_pdf.pngHekimler için Hemodiyaliz
icon_pdf.pngHemşiler için Hemodiyaliz
icon_pdf.pngHemşiler için Periton Diyalizi
icon_word.pngHemodiyaliz Eğitimleri Başvuru Belgeleri
icon_word.pngHemodiyaliz Eğitim Merkezleri Listesi
icon_excel.pngHemodiyaliz Eğitim Başvuru Formu
icon_word.pngHemodiyaliz Eğitimleri Sertifikası